Algemene voorwaarden van Psycholoog Noordwijk

AKKOORDVERKLARING ALGEMENE VOORWAARDEN en BETALINGSVOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Psycholoog Noordwijk, onder praktijkhouder Merel Hovestad MSc, PSYCHOLOOG NIP

NIP

Onze zelfstandige psychologen zijn geregistreerd in het NIP register (Nederlands Instituut voor Psychologen) en onze kind- en gezinstherapeut is geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Deze beroepsverenigingen stellen hoge eisen aan haar leden, met betrekking tot opleiding, bijscholing, praktijkinrichting, cliënten dossiers, geheimhoudingsplicht, hygiëne, privacy en kwaliteit. De betalingsvoorwaarden van het NIP worden gehanteerd bij Psycholoog Noordwijk.

Bereikbaarheid

De praktijk is alle werkdagen telefonisch bereikbaar op het algemene nummer 06 11 48 21 92 of via het telefoonnummer van uw eigen therapeut. Tijdens behandelingen staat de telefoon doorgeschakeld naar de voicemail. Indien u een bericht inspreekt wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. info@psycholoog-noordwijk.nl

Annulering

Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de client. Een afspraak maken is niet vrijblijvend. Kunt om welke reden dan ook niet komen op een afspraak? Annuleer de afspraak minimaal 48 uur van te voren per mail (van uw eigen behandelaar), twee werkdagen van tevoren. Anders wordt de gereserveerde tijd voor de afspraak in rekening gebracht. U ontvangt dan een factuur voor de gereserveerde tijd, deze kosten zijn voor uw eigen rekening.

Factuur

De factuur wordt opgesteld op basis van een inspanningsverplichting, dit is geen resultaatsverplichting. De zelfstandige psycholoog streeft ernaar de factuur in de week van de behandeling, per email aan de client te sturen. Dit kan uitlopen tot maximaal 14 dagen na de behandelingsdatum. Cliënt is verantwoordelijk voor de betaling van de factuur. Zie het actuele particuliere tarief op www.psycholoog-noordwijk.nl en www.wandelpsycholoog.nl tevens is hier meer informatie te vinden over het coaching tarief voor ondernemers en bedrijven. Psycholoog Noordwijk werkt onafhankelijk van verzekeraars.

Betalingsvoorwaarden NIP en incassobureau Medicas

De door de psycholoog aan de client gedeclareerde kosten voor het onderzoek en/of de behandeling dienen door de client binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald. Indien de client het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald is de client in verzuim, - zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist - en kan de psycholoog rente in rekening brengen van 1% per maand over het openstaande bedrag, zolang de client in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. Bij niet betaling binnen 14 dagen na factuurdatum kan de psycholoog de client een betalingsherinnering sturen. Voor het zenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 15,- als administratiekosten aan de client in rekening gebracht. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de psycholoog zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen. Wij werken samen met Incasso juristen Medicas. De betalingsvoorwaarden van Medicas kunt u vinden op; https://medicas.net/Betalingsvoorwaarden

Voor ons privacybeleid verwijs ik u naar onze website www.psycholoog-noordwijk.nl/privacybeleid.

Contactgegevens:

Psycholoog Noordwijk
Merel Hovestad MSc
T: 06 11 48 21 92
E:  info@psycholoog-noordwijk.nl


Praktijkadres:

Locatie 'de Vonk'
Westeinde 94
2211 XS Noordwijkerhout

© 2024 Psycholoog Noordwijk. All Rights Reserved.

Whatsapp